Vize Mazeret Sınav Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar - Eczacılık Fakültesi
Duyurular

 

BASVURU ŞEKLİ VE YETKİLİ KURULLAR

MADDE 5 - (1) Mazeret ile ilgili başvurular mazeretin ortaya çıkmasını takip eden beş iş günü içinde ilgili akademik birimlere kanıtlayıcı belgelerin eklendiği dilekçelerle yapılır.

(2) Haklı ve geçerli nedenlerle mazeret talebinde bulunan öğrencilerin talepleri, ilgili akademik birim yönetim kurullarınca, bu Yönerge hükümleri uyarıca degerlendirilir ve karara bağlanır.

 

HAKLI VE GEÇERLİ NEDENLER

MADDE 6 – (1) Öğrencinin ameliyat geçirmesi, doğum yapması, hastaneye yatması, hastanelerin acil servislerinde müdahele edilmesini gerektirecek bir rahatsızlığının olması durumunda, buna  ilişkin   sağlık raporunun veya heyet raporunun bulunması ve  bu  belgeleri kayıtlı olduğu  akademik birime ibraz  etmesi,

(2)   Öğrencinin,  ilgili   mahallin  mülki   amirince  veya  yetkili   kıldığı   tüzel   kişiler/ kuruluşlar tarafından verilecek bir belge ile kanıtlanmış  olması  şartıyla doğal  afetler nedeniyle öğrenimine ara  vermek zorunda olduğunu bildirmesi,

(3)  Öğrencinin; eşi,  birinci  ve  ikinci  derece akrabalarının  ağır  hastalığı  durumunda refakatçi  oldugunu belgelemesi ve  vukuatlı nüfus  kayıt   belgesi   ile  birlikte ögrenimine ara vermek zorunda olduğunu bildirmesi,

(4)   Öğrencinin  eşi,   birinci  ve   ikinci  derece  akrabasının ölümünü  belgelendirmesi koşuluyla ölüm  tarihinden itibaren yedi güne  kadar mazeretli olma  talebi,

(5)  Öğrencinin, gözaltına alınma,  tutukluluk hali  veya  hüküm muhtevası ve  sonuçları

bakımından öğrencilik sıfatını  kaldırmayan veya  Yüksekögretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğince ilişiğinin kesilmesini  gerektirmeyen mahkumiyet halini belgelendirmesi,

(6)   Öğrencinin,  tecil  hakkını  kaybetmesi veya   tecilin  kaldırılarak  askere  alınma durumunu belgelendirmesi,

(7)  Öğrencinin,  eğitim-öğretimine katkıda bulunacak yurt  dışı  burs,  staj   ve  araştırma

imkanları doğması halinde bunu belgelendirmesi,

(8)  Öğrencinin, uluslararası seviyedeki etkinliklerde Türkiye'yi veya Üniversiteyi yurt içi veya  yurt dışında temsil ettiğini belgelendirmesi,

(9) Öğrencinin, bu Yönergede sayılanlar dışında  mücbir sebep  sunması halinde;

 

ilgili   akademik  birim   yönetim  kurulu  adalet,  hakkaniyet, hesap  verilebilirlik ve  tutarlılık kriterleri çerçevesinde mazeretleri haklı ve geçerli nedenlerle ilgili  işlemlerde değerlendirir.