G.Ü Ecz. Fakültesi Mezuniyet Projesi Dersi Usul ve Esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MEZUNİYET PROJESİ DERSİ USUL VE ESASLARI

 

Amaç

Bu usul ve esaslar, Mezuniyet Projesi Dersi I (Teorik ve Uygulama) ve Mezuniyet Projesi Dersi II (Teorik ve Uygulama) ile ilgili esasları düzenler.

Kapsam

Bu usul ve esaslar; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde lisans eğitimi gören öğrencilerin; eğitimlerinin bir parçası olarak almakla yükümlü oldukları Mezuniyet Projesi Derslerinin temel ilkelerinin planlanmasına, uygulanmasına, denetlenmesine ve değerlendirilmesine dair hükümleri kapsar.

Dayanak

Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 43., 44. maddeleri  ve Gazi Üniversitesi Lisans Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Fakülte: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni,

b) Dekan: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı’nı,

c) Fakülte Kurulu: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,

d) Öğretim Elemanı: Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi veya doktor araştırma görevlisini,

ifade eder.

Mezuniyet Projesi Derslerinin Amacı

Mezuniyet Projesi derslerinin amacı, öğrenciye belirli bir konuda bilgi kaynağına ulaşma, veri toplama, değerlendirme, yorumlama ve elde edilen bilgileri bir konu bütünlüğü içinde rapor haline getirme becerisi kazandırmaktır.

Mezuniyet Projesi Dersleri

a) Mezuniyet Projesi Dersi I; 2 saat teorik, 2 saat uygulama; Mezuniyet Projesi Dersi II; 2 saat teorik, 6 saat uygulamadan oluşmaktadır. Bu dersler zorunludur.

b) Mezuniyet Projesi Dersi I teorik ve uygulama dersleri kapsamında, öğrenci tarafından konuyla ilgili literatür tarama esasına dayanan bir çalışma yapılır. Bu çalışma ile ilgili derlenen bilgiler, ilgili Anabilim dalında sunulur. 

c) Mezuniyet Projesi Dersi II teorik ve uygulama dersleri kapsamında, öğrenci “Mezuniyet Projesi” ve bu projede sözü edilen bilgileri içeren bir poster sunusu hazırlar ve danışmanına teslim eder.

 

Mezuniyet Projesi Dersi Konularının Belirlenmesi, Uygulama ve Değerlendirme

a) Her yıl, 8. yarıyıl bahar döneminin başlangıcında, Mezuniyet Projesi Dersi konuları, her öğretim elemanı (Profesör, doçent, doktor öğretim üyesi veya doktor araştırma görevlisi) için üç adet Mezuniyet Projesi Dersi konusu önerisi olmak üzere Anabilim dalları tarafından Dekanlığa bildirilir.

b) Mezuniyet Projesi Ders konularını içeren liste Fakülte Kuruluna sunulur. Fakülte Kurulunun onayından sonra ders konuları Dekanlık tarafından öğrencilere ilan edilir. Her öğrenci, en çok istediği konudan başlayarak tercih formuna 12 tercih yapar. Bu tercihlerde ilk 6 tercihin farklı Anabilim dallarından olmasına ve aynı Anabilim dalından en fazla 3 tercih yapılmasına dikkat edilir.

c) Öğrencilerin tercih formları, ilgili Dekan yardımcısı başkanlığında 2’si Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, 1’i Eczacılık Teknolojisi Bölümü ve 1’i Eczacılık Temel Bilimleri Bölümü’nden olmak üzere Dekanlık tarafından her yıl seçilen 5 kişiden oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilir.

d) Mezuniyet Projesi Dersi konularının dağıtılması amacıyla öğrencilerin genel not ortalamaları büyükten küçüğe sıralanır. Not ortalaması en yüksek olan öğrenciden başlanarak sırayla öğrencilerin tercihlerine göre Mezuniyet Projesi Dersi konusu dağıtımı yapılır.

Bir öğrencinin tercih ettiği konular, başarı notu daha yüksek olan öğrencilere dağıtılmış ise, bu öğrencilere Komisyon tarafından uygun görülen diğer öğretim elemanlarının konularından verilebilir. 

Mezuniyet Projesi Dersini Yürüten Öğretim Elemanlarının Görevleri

Mezuniyet Projesi Dersini yürüten öğretim elemanı seçilen konu ile ilgili olarak 8. ve 9. yarıyıllarda Mezuniyet Projesi I ve II teorik ve uygulama derslerini açmakla yükümlüdür.

Mezuniyet Projesi Dersinin Hazırlanma Süreci

a) Her öğrenci Mezuniyet Projesi teorik ve uygulama derslerini 8. ve 9. yarıyılda almak zorundadır. Mezuniyet Projesi Dersini 8. ve 9. yarıyıllarda alamayan ve hazırlamayan öğrenciler, takip eden yarıyılda açılan Mezuniyet Projesi Derslerini almak ve iki yarıyıl devam etmek zorundadır. Bu dersler yaz okulunda açılmaz.

b) 8. yarıyılda açılan Mezuniyet Projesi Dersi I (teorik ve uygulama) kapsamında, öğrenci tarafından konuyla ilgili literatür tarama esasına dayanan bir çalışma yapılır. Bu çalışma ile ilgili derlenen bilgiler, ilgili Anabilim dalında yarıyıl içinde 15-20 dakikalık bir süre içinde sunulur. Öğrencinin literatür tarama sırasında gösterdiği başarı ara sınav, sunu takdimi final sınavı olarak değerlendirilir ve bu notlara göre sınav yönergesi esas alınarak başarı notu belirlenir. Sunum yapmayan öğrenciler başarısız olarak kabul edilir.

 

 

 

c) 9. yarıyılda açılan Mezuniyet Projesi Dersi II (teorik ve uygulama) kapsamında, 8. yarıyılda alınan proje konusuna devam edilir. Dersin sorumlu öğretim elemanı uygun görürse, öğrenci deneysel çalışmalar da yapabilir. Literatür taramasının ve deneysel çalışmaların sonuçları derlenip “Mezuniyet Projesi” haline getirilerek final sınavlarının başlangıcına kadar sorumlu öğretim elemanına sunulur.

d) Mezuniyet Projesi; “Giriş ve Amaç, Genel Bilgiler, Tartışma ve Sonuç, Özet ve Kaynaklar” bölümlerinden meydana gelir. Mezuniyet Projesinin yazımında “Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Tez Yazım Kılavuzu” dikkate alınır. Hazırlanan proje 25-50 sayfa olmalıdır.

e) Mezuniyet Projesinin format açısından uygunluğu, sorumlu öğretim elemanına teslim edilmeden önce Öğrenci İşleri tarafından kontrol edilir. Yazım kılavuzuna uygun olmayan Mezuniyet Projeleri kabul edilmez. Uygun olmayan projelerin aynı yarıyıl içinde düzeltilmesi temin edilir.

Mezuniyet Projesinin Sunumu

a) 9. Yarıyıl sonunda her öğrenci tamamladığı “Mezuniyet Projesi” özetini içeren bir poster hazırlayarak “Mezuniyet Projesi” ile birlikte sorumlu öğretim elemanına teslim eder. Poster sunumları Dekanlık tarafından belirlenen bir tarihte tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleşir. Poster sunumları Dekanlıkça belirlenen ve her Anabilim Dalı temsilcisinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirme kriterleri Dekanlık tarafından belirlenir. Poster sunumlarına, konu ilginçliği/özgünlüğü, sunum, anlatım, görsellik ve mesajı iletebilme becerisi bakımlarından puan verilerek birinci, ikinci ve üçüncü belirlenir ve sertifika verilir. Dereceye girenler Fakültenin web sayfasında ilan edilir.

Mezuniyet Projesi Dersinin Değerlendirilmesi

Mezuniyet Projesi Dersinin ara sınav ve final sınavları sınav takviminde belirtilen tarihlerde yapılır. Başarı notu sorumlu öğretim elemanı tarafından verilir. Mezuniyet Projesi Derslerinin (teorik ve uygulama) başarı notu en az 70/CC olan öğrenci başarılı sayılır.

Yürürlük ve Yürütme

Bu usul ve esasların hükümlerini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.