Eğitim Komisyonu Usul ve Esasları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

EĞİTİM KOMİSYONU USUL VE ESASLARI

 

Amaç

Bu usul ve esasların amacı, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu’nun görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin çalışma esaslarını belirlemek ve Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gereken konularla ilgili önerilere ilişkin ilkeleri düzenlemektir.

Kapsam

Bu usul ve esaslar; Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesindeki Eğitim Komisyonu’nun kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını kapsar.

Dayanak

Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14., 43. maddeleri ve Gazi Üniversitesi Fakülte Komisyonları, Kurulları ve Koordinatörlüklerine ait uygulama esaslarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Bu usul ve esaslarda geçen;

a) Fakülte: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni,

b) Dekan: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı’nı,

c) Fakülte Kurulu: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu’nu,

ifade eder.

 

Eğitim Komisyonunun Oluşumu ve Toplanması

a) Eğitim Komisyonunda, Fakültedeki her Anabilim dalından öncelikle bir Profesör veya Doçent seviyesindeki temsilci, olmadığı durumlarda bir Dr. Öğretim Üyesi temsilcisi yer alır. Gerekli görüldüğünde meslekle ilgili kuruluşlardan temsilci ve Fakülte öğrenci temsilcisi görüş almak üzere çağrılabilir.

b) Eğitim Komisyonu üyeleri Anabilim Dallarından görüş alınarak Dekan tarafından görevlendirilir. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Her üye üst üste en fazla iki dönem görevlendirilebilir. Dekan ile Eğitim ve Öğretim İşlerinden sorumlu Dekan Yardımcısı komisyonun doğal üyesidir.

c) Dekan Eğitim Komisyonunun doğal başkanı olur, üyeler arasından bir başkan vekili seçer.

d) Eğitim Komisyonu, eğitim döneminde ayda bir kez olmak üzere, yılda en az 8 kere toplanır.

 

 

Eğitim Komisyonunun Görevleri

a) Eğitim Komisyonu lisans eğitimi ve öğretimi ile ilgili faaliyetleri düzenler.

b) Eğitim Komisyonu, Dekan ve Fakülte Kurulunun isteği üzerine aşağıda belirtilen konularda görüş ve önerilerde bulunur:

  1. Ders programının ve ders içeriklerinin incelenmesi ve gerekiyorsa güncellenmesi amacıyla değişiklik yapılması
  2. Ulusal ve uluslararası farklı üniversitelerin lisans programlarının incelenmesi
  3. Anabilim dallarından gelen yeni seçmeli ve zorunlu ders önerilerinin değerlendirilmesi
  4. Anabilim dallarından gelen ders kapatma önerilerinin değerlendirilmesi
  5. Yeni Bilim ve Anabilim dalı açılması önerilerinin değerlendirilmesi
  6. Gerekli hallerde yabancı dilde eğitim-öğretim önerilerinin değerlendirilmesi
  7. Eğitimle ilgili öğrenci taleplerinin değerlendirilmesi
  8. Stajlar konusunda Staj Komisyonu ile işbirliği yapılması
  9. Gerekli hallerde, diğer üniversitelerin eğitim-öğretim komisyonları ile işbirliği yapılması

Eğitim Komisyonu Kararlarının Niteliği

Eğitim komisyonu kararları öneri olarak Dekanlığa sunulur. Nihai karar Fakülte Kurulu tarafından alınır.

Yürürlük ve Yürütme

Bu usul ve esasların hükümlerini Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı yürütür.