Eczacılık Eğitiminin Amaç ve Kazanımları

 

- Eczacılık lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri, eczacılık mesleğinin tüm alanlarında ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat, mesleki temel değerler ve etik kurallar çerçevesinde uygulaması,

 

- İnsan sağlığını etkileyen hastalıklar ve tedavileri hakkındaki temel kavramların öğrenilmesi,

 

- Bilimsel kaynakları, farmakopeleri ve valide edilmiş yöntemleri kullanarak; bitkisel ilaç, drog, çevresel ve biyolojik materyal, gıda, gıda katkı maddeleri ve bulaşanları, ilaç, ilaç etkin ve yardımcı maddeleri ve tıbbi ürünler ile ilgili; fiziksel, kimyasal, toksikolojik, biyolojik, mikroskobik, mikrobiyolojik, moleküler ve elemental analizleri yapabilecek, değerlendirebilecek yeterli bilgiye sahip olması,

 

- Doğal kaynaklı veya sentetik etkin madde içeren farmasötik ürünlerin, biyoteknolojik, nanoteknolojik, kozmetik, dermokozmetik, radyofarmasötik ürünlerin ön formülasyon, formülasyon, laboratuvar, pilot ve endüstriyel ölçekte üretim, kalite güvencesi, stabilite, saklama, biyoyararlanım, biyoeşdeğerlik, ruhsatlandırılma ve patent çalışmaları hakkında bilgi ve uygulama becerisinin edinilmesi,

 

- İlaç hedeflerinin tanınması, ilaç etkin maddelerinin kimyasal yapısı, sentez ve analizleri, etkileri, yapı-etki ilişkileri, tasarımı, geliştirilmeleri, terapötik doz tayini ile, toksikolojik, farmakokinetik, farmakodinamik özellikleri ve yan etkileri konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olunması,

 

- Majistral ilaçların hazırlanması, orijinal veya jenerik tüm müstahzar ve tıbbi ürünlerin kullanımları ve mevzuatı ile ilgili yeterli bilgiye sahip olunması,

 

- İlaçların biyokimyasal parametreler üzerine etkileri, ilaç-ilaç, besin-ilaç, hastalık-ilaç etkileşimleri, istenmeyen ilaç reaksiyonlarının izlenmesi, önlenmesi ve farmakovijilans konularında bilgi sahibi olunması,

 

- Farmasötikler, fitofarmasötikler, biyofarmasötik, farmasötik bakım, farmakoterapi, kozmetoloji ve klinik eczacılık konularında bilgi ve uygulama becerisine sahip olunması,

 

- İlaç ve diğer kimyasal maddelerin, biyolojik ve fiziksel etkenlerin, biyolojik sistemler ve çevre üzerindeki etkilerini ve toksikolojik risk değerlendirme sürecini bilir. Toksik etkilerden korunma ve tedavi yaklaşımları konusunda bilgi sahibi olunması,

 

- Akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde hastaya reçetesindeki ilaçların sunumu, tarif edilmesi, klinik laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi, gıda desteği, nutrasötikler gibi ürünler, sağlık ve hastalıklarla ilgili pratik faydalı bilgi verilmesi konularında yeterlilik sahibi olunması,

 

- Sağlık alanı ile ilgili konularda diğer meslek grupları ve yasal sağlık otoriteleri, ilaç endüstrisi, meslek örgütleri vb kurumlar ile etkin iletişim kurabilir, alanla ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilecek bilgi ve donanıma sahip olunması,

 

- Temel fen, tıp ve sağlık bilimlerinin kavram ve uygulamalarını, eczacılık mesleği ile ilgili uygulamalar ile birleştirerek eczacılık alanında kullanılması,

 

- Eczacılık alanındaki ulusal/uluslararası tarihi ve güncel gelişmeleri teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip eden, bilimsel ve kanıta dayalı verileri değerlendirebilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen meslek bireylerinin yetiştirilmesi,

 

- Eczacılık mesleğinin icrasında hastalar ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olunması,

 

- Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik sağlık politikaları ve sağlık ekonomisi, ilaç, tıbbi cihaz, geri ödeme, eczane yönetimi konularında bilgi sahibi olunması.